2.1 Tepelná ochrana – Vnitřní nosné stěny

Funkce tepelné ochrany vnitřních stěn je stále částečně opomíjena. Je potřebné si uvědomit, že i na vnitřní stěny klade ČSN 73 0540-2 určité tepelné požadavky, které jsou uvedeny v tabulce 2.1.1.

Tabulka 2.1.1 – Normové hodnoty součinitele prostupu tepla U vnitřních stěn budov s převažující návrhovou vnitřní teplotou θim = 20 °C podle článku 5.2.1 v ČSN 73 0540-2:2011

Popis konstrukce Součinitel prostupu tepla [W/(m2•K)]
Požadované hodnoty UN,20 Doporučené hodnoty Urec,20 Doporučené hodnoty pro pasivní budovy Upas,20
Stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru 0,6 0,4 0,30 až 0,20
Stěna vnitřní z vytápěného k temperovanému prostoru 0,75 0,5 0,38 až 0,25
Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně 1,3 0,9 -
Stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně 2,7 1,8 -

Tepelně-technické vlastnosti vnitřních nosných stěn vyzděných z cihel Porotherm AKU, ProfiPorotherm na obyčejnou maltu pro zdění (G), maltu pro tenké spáry (T) a zdicí pěnu Porotherm Dryfix oboustranně omítnutých vápenocementovou omítkou (GP) jsou následující:

Tepelně-technické vlastnosti vnitřních nosných stěn