1.1 Tepelná ochrana – Vnější stěny

Vnější stěny z cihel Porotherm s omítkami na obou površích mají plošnou hmotnost výrazně vyšší než 100 kg/m2, patří tedy při stanovení požadavků mezi konstrukce „těžké“.

Tabulka 1.1.1 – Normové hodnoty součinitele prostupu tepla U vnějších stěn budov s převažující návrhovou vnitřní teplotou θim = 20 °C podle článku 5.2.1 v ČSN 73 0540-2:2011

Popis konstrukce Součinitel prostupu tepla U  [W/(m2•K)]
Požadované hodnoty UN,20 Doporučené hodnoty Urec,20 Doporučené hodnoty pro pasivní budovy Upas,20
Stěna vnější – jednovrstvá konstrukce 0,30 0,25 0,18 až 0,12
Stěna mezi sousedními budovami 1,05 0,70 0,50
Stěna vnější z temperovaného prostoru k venkovnímu prostředí 0,75 0,50 0,38 až 0,25
Stěna vnitřní z vytápěného k temperovanému prostoru 0,75 0,50 0,38 až 0,25

Tabulka 1.1.2 – Tepelně-technické vlastnosti vnějších stěn vyzděných na lepidlo pro zdění Porotherm Dryfix.extra, zdicí pěnu Porotherm Dryfix, maltu pro tenké spáry Porotherm Profi a tepelněizolační maltu Porotherm TM

STĚNA Z CIHEL Tloušťka stěny Udry λ R U Energetický typ domu
1) 2) 4) 5) 6) 7)
Porotherm 50 T Profi Dryfix 555 0,14 0,078 6,96 0,14 PASIVNÍ DOMY
Porotherm 50 T Profi 555 0,14 0,08 6,8 0,14
Porotherm 44 T Profi Dryfix 495 0,15 0,079 6,14 0,16
Porotherm 44 T Profi 495 0,16 0,081 6,01 0,16
Porotherm 38 T Profi Dryfix 435 0,18 0,08 5,35 0,18
Porotherm 50 EKO+ Profi Dryfix 545 0,18 0,103 5,32 0,18
Porotherm 38 T Profi 435 0,18 0,081 5,23 0,19 NÍZKOENERGETICKÉ DOMY
Porotherm 50 EKO+ Profi 545 0,18 0,104 5,23 0,19
Porotherm 50 EKO+ 545 0,18 0,107 5,1 0,19
Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix 485 0,19 0,104 4,66 0,21
Porotherm 44 EKO+ Profi 485 0,2 0,106 4,56 0,21
Porotherm 44 EKO+ 485 0,2 0,108 4,49 0,22
Porotherm 30 T Profi Dryfix 355 0,21 0,077 4,45 0,22
Porotherm 30 T Profi 355 0,21 0,079 4,35 0,22
Porotherm 40 EKO+ Profi Dryfix 445 0,21 0,104 4,26 0,23
Porotherm 40 EKO+ Profi 445 0,22 0,106 4,18 0,23
Porotherm 40 EKO+ 445 0,22 0,108 4,11 0,23
Porotherm 44 Profi Dryfix 485 0,23 0,122 3,96 0,24
Porotherm 44 Profi 485 0,24 0,124 3,9 0,25
Porotherm 40 Profi Dryfix 445 0,25 0,12 3,7 0,26 ENERGETICKY EFEKTIVNÍ DOMY
Porotherm 40 Profi 445 0,25 0,122 3,65 0,26
Porotherm 44 485 0,26 0,14 3,47 0,28
Porotherm 40 445 0,28 0,14 3,23 0,3
Porotherm 36,5 Profi Dryfix 410 0,3 0,135 3,05 0,31 pod ETICS
Porotherm 36,5 Profi 410 0,3 0,14 2,99 0,32
Porotherm 36,5 410 0,31 0,145 2,84 0,33
Porotherm 25 SK Profi Dryfix 3) 260 0,39 0,112 2,31 0,4
Porotherm 25 SK Profi 3) 260 0,39 0,115 2,27 0,41
Porotherm 25 SK 3) 260 0,4 0,117 2,23 0,42

Legenda:

  1. Všechny stěny jsou z vnější strany omítnuty tepelněizolační jádrovou omítkou, lepicí vrstvou s vloženou síťovinou a finální povrchovou úpravou.
  2. Všechny stěny jsou z vnitřní strany omítnuty jednovrstvou sádrovou omítkou tloušťky 10
  3. Vnější strana není omítnuta (pod ETICS).
  4. Udry – součinitel prostupu tepla při nulové vlhkosti bez uvažování vlivu tepelných vazeb mezi konstrukcemi (překlady nad otvory, dilatační spáry, rohy stěn a) [W/(m2·K)].
  5. λ – návrhová hodnota ekvivalentního součinitele tepelné vodivosti [W/(m·K)].
  6. R – tepelný odpor stěny včetně omítek při praktické vlhkosti [m2K/W].
  7. U – součinitel prostupu tepla při praktické vlhkosti bez uvažování vlivu tepelných vazeb mezi konstrukcemi (překlady nad otvory, dilatační spáry, rohy stěn a) [W/(m2·K)]
Součinitel prostupu tepla v suchém stavu
Součinitel prostupu tepla v suchém stavu
Součinitel prostupu tepla při praktické vlhkosti
Součinitel prostupu tepla při praktické vlhkosti

Tabulka 1.1.3 – Normové hodnoty lineárního činitele prostupu tepla Ψ tepelných vazeb mezi konstrukcemi budov s převažující návrhovou vnitřní teplotou θim = 20 °C podle článku 5.4.1 v ČSN 73 0540-2

Typ lineární tepelné vazby Lineární činitel prostupu tepla [W/(m·K)]
Požadované hodnoty ΨN Doporučené hodnoty Ψrec Doporučené hodnoty pro pasivní budovy Ψpas
Vnější stěna navazující na další ko strukci s výjimkou výplně otvoru, např. na základ, strop nad nevytápěným prostorem, jinou vnější stěnu, střechu, lodžii či balkón, markýzu či arkýř, vnitřní stěnu a strop (při vnitřní izolaci), aj. 0,2 0,1 0,05
Vnější stěna navazující na výplň otvoru, např. na okno, dveře, vrata a část prosklené stěny v parapetu, bočním ostění a v nadpraží 0,1 0,03 0,01
Střecha navazující na výplň otvoru, např. střešní okno, světlík, poklop výlezu 0,3 0,1 0,02
Normové hodnoty ΨN se vztahují k hodnotám Ψe stanoveným pro vnější rozměry.

Potřebu tepla pro vytápění ovlivňuje i způsob napojení jednotlivých konstrukcí tvořících vnější obálku budovy. Proto ČSN 730540-2 pro hodnocení tepelných vazeb mezi konstrukcemi stanovuje maximálně přípustné hodnoty tzv. lineárních činitelů prostupu tepla Ψ. Význam tohoto hodnocení narůstá se snižováním součinitele prostupu tepla konstrukcemi.

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. vypracovala a nechala posoudit konstrukční detaily ve zdicím systému Porotherm. Nejdůležitější systémové detaily jsou vyhodnoceny a uvedeny v příručkách Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům (01/2013) a Konstrukční detaily pro cihly Porotherm T Profi plněné minerální vatou (06/2014). Ke stažení ZDE

Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům (01/2013) a Konstrukční detaily pro cihly Porotherm T Profi plněné minerální vatou

Příklady detailů: