Sokl – Vnější stěny

Problematickým detailem jak z pohledu tepelně-technického, tak z pohledu statického, je napojení zdiva na základ či základovou

desku a v případě vynechání věncovek i uložení na stropní desku. Jedním z řešení soklového zdiva v systému Porotherm, která byla ověřena tepelně-technickými výpočty, je níže uvedený detail s použitím extrudovaného polystyrénu XPS. Tepelný izolant je výškově přetažený přes první vrstvu cihel vyzděnou na základu stavby. Tato první vrstva cihel však musí být minimálně o tloušťku XPS tenčí, aby byla ve fasádě zachována linie soklu s přesahem horní části fasády kvůli stékání/odkapu vody. Zbývající část stěny je na užší první vrstvě cihel uložena s nestejným oboustranným přesahem.

Tabulka 1.3a.1 – Návrhová únosnost zdiva Nrd [kN/m]

Druh cihel Pevnost cihel v tlaku Typ, značka (pevnost) použité malty/pěny
Porotherm Dryfix Porotherm Profi DBM (T) Porotherm TM (LM 5) M 10 M 5 M 2,5
Porotherm EKO+ 6 95,14 156,05 75,43 162,52 132,01 107,22
8 117,09 190,86 92,26 198,78 161,46 131,14
Ostatní cihly Porotherm 8 128,80 267,21 139,61 309,38 251,29 204,11
10 150,02 312,38 163,21 361,68 293,77 238,62
15 210,76 414,90 216,77 480,38 390,19 261,81
Sokl - detail - Porotherm

Tímto nesymetrickým uložením s oboustranným přesahem dochází ke zmenšení excentricity zatížení průřezu a tím i k rovnoměrnějšímu rozdělení napětí v ložné spáře. Dochází tak ke zmenšení extrémního napětí na krajích průřezu a tím i zvýšení únosnosti, neboť rozhodující pro únosnost stěny je u soklů smykové napětí na rozhraní mezi spodní a horní cihlou – v případě překročení únosnosti by došlo k porušení (odlomení) horního přesahujícího cihelného bloku, což bylo ověřeno reálným chováním při statických zkouškách fragmentů zdiva s tímto uspořádáním soklové části.

V případě běžných staveb do tří podlaží (dva stropy + podkroví) s užitným zatížením do 2,0 kN/m2 lze bez nutnosti statického posouzení brát jako krajní hodnotu přesahu 1/6 tloušťky horního cihelného bloku.

O stejný problém se jedná v případě vynechání věncovek u stropů a použití tepelné izolace ztužujícího věnce ve vnějším líci zdiva. Rozhodující je opět smykové napětí, zde u cihelného bloku nejen nad deskou, ale i pod ní. Proto pro přesah cihel přes stropní desku s věncem bez statického posouzení platí stejná podmínka jako u soklů. V případě použití relativně tenkého obvodového zdiva pod dodatečné zateplení proto doporučujeme ukládat stropy na plnou tloušťku zdiva a případný požadavek na zvýšenou tepelnou ochranu v místě stropní desky řešit použitím kvalitnější tepelné izolace podél stropní desky.

Sokl - detail - Porotherm

Zděný sokl může mít i další funkci – chránit proti vodě stojící na základové či stropní desce po dešti či proti tajícímu sněhu. Za tímto účelem se pro založení stěn používají tzv. soklové cihly Porotherm S Profi vyvinuté jak pro vnější, tak pro vnitřní zdivo. Soklové cihly jsou broušené, ze spodní strany jsou na výšku cca 4 cm naimpregnovány speciálním přípravkem, který zamezuje nasáknutí vody do cihelného střepu, ale přitom nesnižuje přídržnost malty ani omítky. Broušené soklové cihly se dají použít i pro zdivo z nebroušených cihel. Způsob založení první vrstvy zdiva ze soklových cihel závisí na dále použité technologii zdění na zakládací maltu pro zdivo z broušených cihel, nebo na vápenocementovou, příp. cementovou maltu pro zdivo z nebroušených cihel. Toto řešení je z pohledu provádění velmi jednoduché, zcela bezpečné, finančně výhodné a trvanlivé.

Pro vnější stěny jsou k dispozici tři druhy soklových cihel v tloušťkách 300 a 380 mm, přičemž pro obě tloušťky ve variantě cihel plněných minerální vatou.

Pro vnitřní stěny jsou k dispozici impregnované cihly v tloušťkách nosných stěn, tj. 300, 240 a 175mm. Malta pro založení ani malta či pěna pro zdění nejsou součástí dodávky soklových cihel.

Sokl - detail - Porotherm

U cihel Porotherm T Profi se pro založení vnějších stěn používají tyto kombinace:

Kombinace pro založení vnějších stěn při použití cihel Porotherm T Profi Kombinace pro založení vnějších stěn při použití cihel Porotherm T Profi