Vnější konstrukce budov musí samozřejmě splňovat všechny základní požadavky podle CPR (Nařízení EP a Rady č. 305/2011). Do popředí se zde však před ty ostatní, které se u cihelného zdiva považují v podstatě za automaticky splněné, dostávají poslední dva, a to požadavek na úsporu energií a ochranu tepla a požadavek na ochranu proti hluku. Stanovení výše obou požadavků je u členských států CEN (Evropský výbor pro normalizaci) ponecháno na národních normalizačních institucích – v České republice jsou stanoveny technickými normami ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky a ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky. Charakteristické pevnosti zdiva fk  pro možné kombinace pevností cihel a malt pro zdění jsou uvedeny v technických listech jednotlivých zdicích prvků.