Úvod – Normy a předpisy

VODOROVNÉ KONSTRUKCE
MALTY, OMÍTKY
Obklady a dlažby
POŽADAVKY NA KONSTRUKCE

CIHLY A ZDIVO

Návrhové ČSN
ČSN EN 1745 Zdivo a výrobky pro zdivo – Metody stanovení tepelných vlastností
ČSN EN 1996-1-1 + A1 Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce
 ČSN EN 1996-1-2 ed. 2  Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru
 ČSN EN 1996-2 + Opr. 1 + Z1  Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva
 ČSN EN 1996-3  Navrhování zděných konstrukcí – Část 3: Zjednodušené metody výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí
 ČSN 1998-1 ed. 2  Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby
Výrobkové ČSN a STO
 ČSN EN 771-1 ed. 2  Specifikace zdicích prvků – Část 1: Pálené zdicí prvky
 ČSN EN 845-1  Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce – Část 1: Spony, tahové pásky, třmeny a konzolky
 Osvědčení č. OIV/2011/009-000012  o vhodnosti zdiva z přesných bloků Porotherm Profi zděných na jednosložkovou polyuretanovou pěnu Dryfix k použití ve stavbách
 Osvědčení č. OIV/2013/009-000014  o vhodnosti zdiva z přesných bloků Porotherm T Profi zděných na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi k použití ve stavbách
 Osvědčení č. OIV/2014/009-000018  o vhodnosti zdiva z přesných bloků Porotherm T Profi zděných na jednosložkové polyuretanové
lepidlo Porotherm Dryfix.extra k použití ve stavbách
Zkušební ČSN
 ČSN EN 772-1  Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku
 ČSN EN 772-3  Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 3: Stanovení skutečného a poměrného objemu otvorů v pálených zdicích prvcích hydrostatickým vážením
 ČSN EN 772-5  Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 5: Stanovení obsahu aktivních rozpustných solí v pálených zdicích prvcích
 ČSN EN 772-9  Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 9: Stanovení + ZMĚNA A1 skutečného a poměrného objemu otvorů a objemu materiálu pálených a vápenopískových zdicích prvků plněním otvorů pískem
 ČSN EN 772-13  Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 13: Stanovení objemové hmotnosti materiálu zdicích prvků za sucha a objemové hmotnosti zdicích prvků za sucha (kromě zdicích prvků z přírodního kamene)
ČSN EN 772-16 Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 16: Stanovení rozměrů
ČSN EN 772-20 + ZMĚNA A1 Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 20: Stanovení rovinnosti lícových ploch zdicích prvků
ČSN EN 772-21 Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 21: Stanovení nasákavosti pálených a vápenopískových zdicích prvků ve studené vodě
ČSN EN 1052-1 Zkušební metody pro zdivo – Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku
ČSN EN 1052-2 Zkušební metody pro zdivo – Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu
ČSN EN 1052-3 + A1 + Z1 Zkušební metody pro zdivo – Část 3: Stanovení počáteční pevnosti ve smyku
ČSN EN 1365-1 + Opr. 1 Zkoušení požární odolnosti nosných prvků – Část 1: Stěny

VODOROVNÉ KONSTRUKCE – STROPY A PŘEKLADY

Návrhové ČSN
ČSN EN 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
ČSN EN 1745 Zdivo a výrobky pro zdivo – Metody stanovení tepelných vlastností
ČSN EN 1992-1-1 ed. 2 Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
ČSN EN 13369 Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty
ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně
ČSN 42 0139 Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel žebírková a hladká

 

Výrobkové ČSN a STO
ČSN EN 845-2 Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce – Část 2: Překlady
ČSN EN 15037-1 Betonové prefabrikáty – Stropní systémy z trámů a vložek – Část 1: Trámy
ČSN EN 15037-3 + A1 Betonové prefabrikáty – Stropní systémy z trámů a vložek – Část 3: Pálené stropní vložky
Výrobkové PNG
PNG 72 2622 – 10. část Cihelné nosníkové tvarovky. Tvarovka CNt – PTH
PNG 72 2645 – 5. část Pálené cihlářské prvky pro vodorovné konstrukce. Překladové tvarovky
Zkušební ČSN
ČSN 72 2601 Skúšanie tehliarskych výrobkov. Spoločné ustanovenia
ČSN 72 2602 Skúšanie tehliarskych výrobkov. Zisťovanie vzhľadu a rozmerov
ČSN 72 2603 Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie hmotnosti, objemovej hmotnosti a nasiakavosti
ČSN 72 2605 Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie mechanických vlastností
ČSN 72 2607 Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie výskytu cicvárov
ČSN 72 2608 Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie náchylnosti na tvorbu výkvetov
ČSN EN 772-1 Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku
ČSN EN 772-13 Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 13: Stanovení objemové hmotnosti materiálu zdicích prvků za sucha a objemové hmotnosti zdicích prvků za sucha (kromě zdicích prvků z přírodního kamene)
ČSN EN 772-16 Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 16: Stanovení rozměrů
ČSN EN 772-21 Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 21: Stanovení nasákavosti pálených a vápenopískových zdicích prvků ve studené vodě
ČSN EN 846-9 Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce – Část 9: Stanovení únosnosti překladů v ohybu a smyku
ČSN EN 846-11 Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce – Část 11: Stanovení rozměrů a prohnutí překladů
ČSN EN 1365-2 Zkoušení požární odolnosti nosných prvků – Část 2: Stropy a střechy
ČSN EN 1365-3 Zkoušení požární odolnosti nosných prvků – Část 3: Nosníky

MALTY, OMÍTKY

Výrobkové ČSN
ČSN EN 998-1 ed. 2 Specifikace malt pro zdivo – Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky
ČSN EN 998-2 ed. 2 Specifikace malt pro zdivo – Část 2: Malta pro zdění
Zkušební ČSN
ČSN EN 1015-1 až -21

OBKLADY

Výrobková STO
STO č. 010-025237 Obkladové pásky tloušťky 23 mm (z ražených a tažených cihel lícových všech formátů) a tloušťky 18 mm (z klinkerových lícových cihel všech formátů)
Zkušební ČSN
ČSN P CEN/TS 722-22 Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 22: Stanovení mrazuvzdornosti pálených zdicích prvků

DLAŽBY

Výrobková a zkušební ČSN
ČSN EN 1344 Cihelné dlažební prvky – Požadavky a zkušební metody

POŽADAVKY NA KONSTRUKCE

ČSN EN 1990 ed. 2 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
ČSN EN 1991-1 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí – Část 1:Zásady navrhování
ČSN EN 1991-1-1 + Opr. 1 + Z1 + Z2 Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb
ČSN EN 1991-1-2 až 1-7 Zatížení konstrukcí – Část 1-2 až 1-7
ČSN 73 0532 + Z1 + Z2 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky
ČSN 73 0540-1 až 4 Tepelná ochrana budov
ČSN EN ISO 10140-2 Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 2: Měření vzduchové neprůzvučnosti
ČSN EN ISO 10140-3 Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 3: Měření kročejové neprůzvučnosti
ČSN EN ISO 140-4, 5 a 7 Akustika – Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 4, 5 a 7
ČSN EN ISO 717-1 Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost
ČSN EN ISO 717-2 Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 2: Kročejová neprůzvučnost>
ČSN 73 0810 + Z1 + Z2 + Z3 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení
ČSN EN 1363-1 Zkoušení požární odolnosti – Část 1: Základní požadavky
ČSN EN 13501-1 + A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň
ČSN EN 13501-2 + A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.