Navrhování v systému Porotherm

Všechny stavební výrobky musí být vhodné pro konstrukce budov, aby stavby plnily základní požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropy č. 305/2011 z 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje Směrnice Rady 89/106/EHS (zkratkou CPR – Construction Products Regulation).

Cihla na projektu s tuškou a pravítkem

Těmito základními požadavky na stavby jsou:

  1. mechanická odolnost a stabilita;
  2. požární bezpečnost;
  3. hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí;
  4. bezpečnost při užívání;
  5. ochrana proti hluku;
  6. úspora energie a ochrana tepla;
  7. udržitelné využívání přírodních zdrojů.

Tyto požadavky musí být při běžné údržbě plněny po dobu ekonomicky přiměřené životnosti za předpokladu působení běžně předvídatelných vlivů na stavby. Výrobek musí udržet technické vlastnosti po dobu jeho ekonomicky přiměřené životnosti, tj. po dobu, kdy budou ukazatele vlastností stavby udržovány na úrovni slučitelné s plněním uvedených požadavků na stavby. Z pohledu základních požadavků na stavby lze bez nadsázky konstatovat, že kompletní cihlový systém Porotherm spolehlivě splňuje všechny současné, byť často protichůdné požadavky na stavební dílo nejen díky své moderní koncepci, ale také tisíciletími ověřeným vlastnostem cihelného střepu. Moderní cihly Porotherm lze nazvat „materiálovým desetibojařem“, který sice nevítězí ve všech disciplinách, ale je v konečném součtu na špici pořadí stavebních materiálů.

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.